Veri Sahibi Başvuru Formu - DR. MURAT SELEK Ortodonti uzmanı Bursa, implant bursa, bursadiş

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI

T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince gerçek kişiler kendileriyle ilgili kişisel verilerin korunmasını, kendileriyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi verilmesini, kişisel verilerine erişmeyi, kişisel verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini talep edebilir. Kişisel veri sahipleri, Ortodontist Murat SELEK tarafından elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilere ilişkin olarak;  

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmeye, işlenmişse bilgi talep etmeye,
 • Kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye,  
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemeye ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olan verilerinin imhasını istemeye, buna ilişkin talepleri varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu taleplerin bildirilmesini istemeye,  
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeye, 
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. 

Aşağıdaki sebeplerin varlığı halinde kişisel veri sahiplerinin Kanun hükümleri uyarınca herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır;  

 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarihi edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,  
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, 
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

Kanun uyarınca aşağıda sayıların hallerin varlığı halinde zararın giderilmesini talep etme haricinde kişisel veri sahiplerinin Kanun kapsamındaki haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir;  

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,  
 • Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,  
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması,  
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

2. Ortodontist Murat SELEK’ NİN BAŞVURULARI SONUÇLANDIRMASI

Kişisel veri sahiplerinin Kanun’a uygun olarak kişisel verilerine ilişkin taleplerini Ortodontist Murat SELEK’ye iletmeleri halinde, Ortodontist Murat SELEK veri sorumlusu olarak, bu talebi en geç 30 (otuz) gün içinde kural olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret başvuru sahibine yansıtılır. Verilerin güvenliğini sağlama amacıyla, Ortodontist Murat SELEK tarafından başvuran kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edilebilir veya talebin sonuçlandırılabilmesi amacıyla kişisel veri sahibine sorular yöneltebilir, kişisel veri sahibinin bu soruları da yazılı olarak yanıtlaması gerekmektedir. Kişisel veri sahibinin başvurusu, Ortodontist Murat SELEK tarafından gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Başvuruda yer alan talebin kabulü halinde Ortodontist Murat SELEK talebin gereğini yerine getirir. 

3. VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN İZLENECEK BAŞVURU YÖNTEMİ 

Kişisel veri sahipleri Ortodontist Murat SELEK’e.başvurularını Türkçe olarak aşağıda belirtilen yöntemlerle yapmak zorundadırlar. Kişisel veri sahipleri yukarıda sayılan hakları ile ilgili taleplerini aşağıdaki başvuru formunu kullanarak Ortodontist Murat SELEK’ye iletebilir. Kişisel veri sahibinin bilgi talep ettiği konuları iletmek için “Tercih” başlığı altında bulunan alanları işaretlemeleri, gerekmesi halinde talebine ilişkin açıklama ile talebini destekleyici bilgi ve belgeleri iletmeleri yeterlidir. 

Kişisel veri sahibi başvurusunu, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da başvuru sahibi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda yer alan adreslere gönderebilir. 

Veri Sorumlusu E-posta Adresi                    : nurcin12@yahoo.com.tr
Veri Sorumlusu Adresi                                   : Ortodontist Murat SELEK

                                                              “Lotus Plaza Konak Mah. 1. Badem Sok. A Blok K:5, D:64, 16110 Nilüfer / BURSA

4. TALEP KONUSU 

Lütfen Talep Konusunu Yazınız;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

5. BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ 

Başvurunuzun Ortodontist Murat SELEK tarafından değerlendirilmesi ve sonuçlarının sizi iletilebilmesi için aşağıda yer alan bilgiler ile talep konusunun tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Sahibinin Bilgileri

 

 

Adı Soyadı 

 

 

T.C. Kimlik Numarası

 

 

Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi

 

 

Bildirime esas E-Posta Adresi

 

 

Bildirime esas Telefon/Faks Numarası

 

 

Firma ile bağlantısı devam ediyor mu?

 

 

İmza (Başvuru yazılı ise) 

 

 

 

 

Başvuru Tarihi: